زنبورها شهد را از گلها با زبان هایشان که مانند لوله است  جمع آوری می کنند. 

آنها سپس شهد را در معده دوم خود که آنزیم ها را در آن ترکیب می کند، ذخیره می کند. پس از تکمیل این فرآیند، زنبورها مواد را به دهان دیگر زنبورهی عسل می برند.

این روند کار زنبور عسل به زنبور عسل دیگر ادامه می یابد تا زمانی که ماده آماده باشد در لانه زنبور ذخیره شود. سپس زنبورها بالهای خود را به عنوان باد بزن برای خشک کردن آب باقی مانده در لانه استفاده میکنند و لانه را با موم مهر و موم میکنند .