زنبور عسل تنها حشراتی هستند که غذای تولید شده توسط انسان را تولید می کنند.

عسل تنها مواد غذایی است که شامل تمام مواد ضروری برای زنده ماندن است.

زنبور عسل دارای 6 پا، 2 ترکیب چشمی (یکی از هر طرف سر، که شامل هزاران لنز کوچک است)، 3 چشم ساده (در بالای سر)، 2 جفت بال، یک کیسه شهد و یک معده است .

زنبور عسل تقریبا 200 ضربه در ثانیه بال میزنند.

زنبورها می توانند تغییرات فشار هوا را تشخیص دهند. اگر درجه حرارت کمتر از 10 درجه سانتیگراد باشد، زنبورها پرواز نمی کنند.

مغز زنبور عسل شکل بیضی شکل واندازه دانه کنجد است. با وجود این زنبورها دارای ظرفیت قابل توجهی برای یادگیری و به یاد آوردن چیزها، برقراری ارتباط با یکدیگر و انجام محاسبات پیچیده مربوط به غذا خوردن و فواصل دارند.

آنها در ریاضی شگفت انگیز هستند ! زاویه ها و فاصله ها را بدون هیچ وسیله اندازه گیری محاسبه می کنند.